Αξιολόγηση Προγράμματος

You are here:

Η Αξιολόγηση της επίδοσης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 κατά τη διάρκεια υλοποίησης, βασίζεται σε δείκτες και κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία καθώς και επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του Προγράμματος. Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιγράφει συνοπτικά το είδος, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό κάθε αξιολόγησης που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δύναται να αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα. Στόχος του είναι η διασφάλιση της εφαρμογής των αξιολογήσεων ποιότητας και η αποτελεσματική χρήση τους τόσο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όσο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος έως το τέλος του 2024 και εκ των υστέρων αξιολόγηση έως τα τέλη του 2031.

Το Κράτος-Μέλος υποχρεούται να ολοκληρώσει έως τα τέλη Ιουνίου 2029 μια αξιολόγηση για το Πρόγραμμα για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός του.

Η Διαχειριστική Αρχή συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά και με την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά.

Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υπό έγκριση Σχέδιο Αξιολόγησης είναι:

  1. 1η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
  2. 1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
  3. Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 – Πυροσβεστικά Οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα
  4. 2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
  5. Αξιολόγηση Δράσης 1.1. – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης
  6. 2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
  7. Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027

 

Σχετικά Αρχεία

  • Πρακτικά ετήσιας επανεξέτασης επιδόσεων