Στρατηγική Επικοινωνίας

You are here:

Η επικοινωνία του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 έχει οριστεί με την Επικοινωνιακή Στρατηγική που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσία και το περιεχόμενο του Προγράμματος και συνάδει με τους στόχους του αναδεικνύοντας το ρόλο και τα οφέλη του.

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος, με στόχο τη γνωστοποίηση στον πληθυσμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, την προστιθέμενη αξία των πόρων των ΕΔΕΤ και τα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες. Οι δράσεις επικοινωνίας και προβολής περιλαμβάνουν την έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού, την παρουσία στα social media, τη διοργάνωση ημερίδων, τη δημιουργία ιστότοπου για το Πρόγραμμα, ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών, οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας.