Εξειδίκευση Προγράμματος

You are here:

Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση νέων προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του ίδιου του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητές του.

Για την εξειδίκευση του Προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

– Προσδιορίζει τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής του Προγράμματος και συνεργάζεται με αυτούς για τη διαμόρφωση του εγγράφου εξειδίκευσης.
– Ενημερώνει τους φορείς αυτούς για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της με αριθ. πρωτ. 86884 / 12-09-2022 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ «για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και θέτει δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά του 2 μήνες (άρθρο 35, παρ.3 του Ν.4914/2022).
– Μετά την εξέταση των προτάσεων, συμπληρώνει το τυποποιημένο έγγραφο εξειδίκευσης του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης εγκυκλίου, ξεχωριστά για κάθε δράση, του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Πρόγραμμα και τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση των αναγκών και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
– Εισηγείται το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης στο αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει, το οποίο και εγκρίνει με απόφασή του το έγγραφο εξειδίκευσης.

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εξειδικεύσει ξεχωριστά τις υποδράσεις μίας δράσης και να εκδώσει δύο διαφορετικές προσκλήσεις για τις υποδράσεις αυτές.
Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται οι Εξειδικεύσεις του Προγράμματος  «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.

Σχετικά Αρχεία

Η Εξειδίκευση αφορά στις Δράσεις:

4.1, Υποδράση 4.1.2 «Βελτίωση της ικανότητας  του προσωπικού εθνικού μηχανισμού «Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων» και 

4.2, Υποδράση 4.2.2  «Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες»

Απόφαση 10ου κύκλου εξειδίκευσης

Έγγραφο 10ης εξειδίκευσης Δράσης ΥποΔράσης 4.1.2-εκδ1.0

Έγγραφο 10ης εξειδίκευσης Δράσης ΥποΔράσης 4.2.2-εκδ1.0

Η Εξειδίκευση αφορά στις Δράσεις:

2.1.1. «Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Αγορά νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair» και

2.1.3. «Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Προμήθεια ελικοπτέρων»

Απόφαση 9ου κύκλου εξειδίκευσης

Έγγραφο 9ης εξειδίκευσης Δράσης 2.1.1-εκδ.2

Έγγραφο 9ης εξειδίκευσης Δράσης 2.1.3-εκδ.2

Η Εξειδίκευση αφορά στις Δράσεις:

2.2.2. «Προμήθεια εξοπλισμών – συστημάτων πρόληψης, αντιμετώπισης, διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους» και

3.1.1. «Κινητά Ιατρεία και Νοσοκομεία Πεδίου»

Απόφαση 8ου κύκλου εξειδίκευσης

Έγγραφο 8ης εξειδίκευσης 2.2.2

Έγγραφο 8ης εξειδίκευσης 3.1.1

  Η Εξειδίκευσης αφορά στις Δράσεις:
  1.1 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης» και  
  3.2 «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών».

 

  • Η Εξειδίκευσης αφορά στις Δράσεις:
  • 2.1.6 «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Πλωτά μέσα για τη μεταφορά και απομάκρυνση πολιτών» και
  • 2.1.7 «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Ειδικά οχήματα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών για την ΕΛ.ΑΣ και το Λ.Σ.».

Η Εξειδίκευσης αφορά στις Δράσεις:
2.1.5 «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου για την πρόληψη, την άμεση επέμβαση στην εκδήλωση φυσικών καταστροφών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές» και
2.1.8 «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»

Η Εξειδίκευση αφορά στη Δράση 2.1.3 «Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Προμήθεια ελικοπτέρων βαρέος φορτίου»

Η Εξειδίκευση αφορά στη Δράση 2.2.1 «Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών – Προμήθεια σταθμών παροχής
κλιματολογικών δεδομένων».

Η Εξειδίκευση αφορά:

– στις υποδράσεις της Προτεραιότητας 2 «Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών»:

2.1.1 «Αγορά νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL 515 προς αντικατάσταση των Canadair 215»,
2.1.2 «Αγορά αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης τύπου Air tractor για τα νησιώτικα συμπλέγματα» και
2.2.3 «Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV – Drones) για εναέρια επιτήρηση» – στην υποδράση 
3.1.2 «Κάψουλες απομόνωσης και λοιπός εξοπλισμός για τη μεταφορά ασθενών», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.000.000 € της Προτεραιότητας 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας.

– στις δράσεις της Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια»:

5.1 «Επικοινωνία και Προβολή»
5.2 «Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος»
5.3 «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι»
5.4 «Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος»

Η Εξειδίκευση αφορά την υποδράση 2.1.4. «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα», της Προτεραιότητας 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.