Προγραμματισμός Προσκλήσεων

You are here:

Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, άρθρο 49 παρ. 2, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας σχετικά με τα προγράμματα, η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.