Βασικά Στοιχεία

You are here:

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να εκδώσει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία σειρά ενεργειών, όπως:

– την εξειδίκευση του Προγράμματος, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. 86884/ 12.09.2022 «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» και το σχετικό διευκρινιστικό σημείωμα,

– τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και την ανάρτησή του στον ιστότοπο του Προγράμματος,

– τον καθορισμό μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις των προκηρυσσόμενων δράσεων, την εισήγησή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Προγράμματος, και την έγκρισή τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών σε αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060, η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά, στην Επιτροπή τα παρακάτω συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII του εν λόγω Κανονισμού:

  • τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά τύπο παρέμβασης (έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους)
  • τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις (έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Ιουλίου κάθε έτους).

Η Διαχειριστική Αρχή δημοσιεύει όλα τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, στον ιστότοπο του Προγράμματος.

Επιπρόσθετα, κάθε Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031, η οποία επίσης δημοσιεύεται στον οικείο ιστότοπο.