Επιτροπή  Παρακολούθησης

You are here:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 συγκροτήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022 με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΦΕΚ 5444/Β/21-10-2022) και έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης και της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», καθώς και την έγκριση, μέσω συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής Πράξεων καθώς και των προτάσεων της Διαχειριστικής Αρχής για τροποποίηση του Προγράμματος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής και μέλη της είναι εκπρόσωποι των αρχών
διαχείρισης και συντονισμού των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δημοσίων αρχών και επιτελικών δομών Υπουργείων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών και
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών,όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.

Απόφαση-Συμπεράσματα

Παρουσιάσεις

Πρόσκληση

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

Φάκελος 2ης Συνεδρίασης

Η γραπτή διαδικασία αφορά στην Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 

Υποβολή στα μέλη της ΕπΠα
Απόφαση Έγκρισης Σχεδίου Αξιολόγησης
Εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, κλήθηκε να εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων Προτεραιοτήτων 1 έως 4 και Τεχνικής Βοήθειας (Προτεραιότητα 5) του Προγράμματος, η οποία συνίσταται:

– Σε διευκρινιστικές διατυπώσεις του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων 1.2 και 3.5 για Πράξεις όλων των Προτεραιοτήτων.
– Σε διορθώσεις στη διατύπωση του κριτηρίου 2.8 για Πράξεις των Προτεραιοτήτων 1 έως 4.
– Για Πράξεις Προτεραιοτήτων 1 έως 4 στην περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων και εγγράφων που λαμβάνονται υπόψη, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, στα κριτήρια της Ομάδας 4
– «Ωριμότητα» και στον διαχωρισμό τους ανάλογα με το αν η αξιολογούμενη Πράξη περιέχει ή όχι υποέργα ωρίμανσης.
– Για Πράξεις της Προτεραιότητας 5, στην προσθήκη κριτηρίου ελέγχου αρμοδιότητας του φορέα συντήρησης και λειτουργίας της Πράξης.

 1. Πρόσκληση στη 2η γραπτή διαδικασία
 2. Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης κριτηρίων
 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Πράξεων ΤΠ ΠολΠρο-v2.0
 4. Κριτήρια ΠολΠρο Πρ1-4-v2.0
 5. Κριτήρια ΠολΠρο Πρ 5-ΤΒ-v2.0

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, κλήθηκε να εγκρίνει την 1η τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων Προτεραιοτήτων 1 έως 4 και Τεχνικής Βοήθειας (Προτεραιότητα 5) του Προγράμματος, η οποία συνίσταται στη ρητή αναφορά της συμπερίληψης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

 1. Πρόσκληση στην 1η γραπτή διαδικασία
 2. Απόφαση 1η γραπτή διαδικασία τροπ κριτηρίων
 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Πράξεων ΤΠ ΠολΠρο v1.1
 4. Κριτήρια ΠολΠρο Πρ1-4-v1.1
 5. Κριτήρια ΠολΠρο Πρ 5-ΤΒ-v1.1

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση τη 10η Νοεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 52. Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης προτάσεων και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.

 1. Αποφάσεις Συμπεράσματα 1ης Συνεδρίασης ΕπΠα
 2. Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης 1ης Συνεδρίασης ΕπΠα
 3. Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης
 4. Εγκεκριμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης
 5. Κατεβάστε εδώ τις Παρουσιάσεις
 6. Κριτήρια ΕΠ Πολιτική Προστασία
 7. Κριτήρια TB ΕΠ Πολιτική Προστασία