Παρουσίαση Διαχειριστικής Αρχής

You are here:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», συστάθηκε τον Οκτώβριο 2022 με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022).

Η Διαχειριστική Αρχή έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των Προγραμμάτων ευθύνης της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η Διάρθρωση της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και οι αρμοδιότητες των δύο Υποδιευθύνσεων – μία αρμόδια για τη διαχείριση του Προγράμματος “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” 2021-2027 και μία αρμόδια για τη διαχείριση του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία» 2021-2027 – όπως και οι αρμοδιότητες κάθε Μονάδας, περιγράφονται στην με αριθμό 93478/2022 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) στη βάση του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Νόμος ΕΣΠΑ 2021-2027, ΦΕΚ Α’ 61).