Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

You are here:

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16/06/2022 και αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 713,4 εκατ. ευρώ σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Προγράμματος συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Πολιτικής 1 και 2 του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, για:

«Μία Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», και

«Μία πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», αντίστοιχα,

θέτοντας τους εξής στρατηγικούς στόχους:

  • Την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές, και
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, και Υγείας που εμπλέκονται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω πέντε (5) Προτεραιοτήτων:

  1. Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών
  2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
  3. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
  4. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
  5. Τεχνική Βοήθεια

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα και την Απόφαση Έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.