Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

You are here:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060, για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα επίσης με το σημείο VI.16. της Απόφασης διάρθρωσης της ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει και, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4914/2022 και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ.

Για την εφαρμογή των άρθρων 73 και 63 έως 68 του Καν. ΕΕ 2021/1060 περί επιλογής πράξεων και επιλεξιμότητας δαπανών αντιστοίχως, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 36, 40, 43 και 47 του Ν 4914/2022, η ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» διαμόρφωσε Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΥΘΥ/ ΥπΑνΕπ.