Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών

Κωδικός ΟΠΣ:
6002311
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
3. Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
3951304 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
13/10/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
05/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
29/08/2025
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την αντιμετώπιση των κρίσεων που προκαλούνται από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και λοιπά φαινόμενα που προκαλούνται από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Ειδικότερα η πράξη αφορά στην προμήθεια φορητών θαλάμων και συνοδού εξοπλισμού για τη μεταφορά ασθενών με λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα ή ασθενών που χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση, όπως είναι οι τραυματίες από φυσικές καταστροφές (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμών και πυρκαγιών) ή/ και τεχνολογικά ατυχήματα.
Ο εν λόγω εξοπλισμός συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος υγείας και στην ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Σχετικά Αρχεία