Παροχή Υπηρεσιών (Σύμβουλοι Υποστήριξης, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, κλπ) τηςΥποδιεύθυνσης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

Κωδικός ΟΠΣ:
6003308
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
341000 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
07/11/2023
Δικαιούχος:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
15/11/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
31/12/2027
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη στην υλοποίηση των Δράσεων της Υποδιεύθυνσης του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία” ” καθώς και της οριζόντιας Μονάδας Γ της ΕΥΔ ΠεΚΑ & ΠολΠρο, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σχετικά Αρχεία