Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

Κωδικός ΟΠΣ:
6003304
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
5099920 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
21/12/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
25/09/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
21/11/2025
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ατομικού εξοπλισμού περιλαμβάνει στολές προστασίας, πολυστρωματικές στολές, υποδήματα και κράνη κατάλληλα για την ασφαλή επέμβαση και προστασία των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων κατά την διάρκεια πυροσβεστικών και διασωστικών επιχειρήσεων. Ο εξοπλισμός αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στο έργο τόσο της δασοπυρόσβεσης αλλά και στην ευρύτερη αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος (αστικές πυρκαγιές, διασώσεις, απεγκλωβισμοί κ.α.).