Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οχημάτων Έργου

Κωδικός ΟΠΣ:
6004465
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός:
10098404 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
08/02/2024
Δικαιούχος:
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
01/01/2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
13/03/2025
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου, συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών που θα μπορούν να αξιοποιούνται σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, ή να επεμβαίνουν άμεσα για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και σε περιπτώσεις αποκατάστασης ζημιών.

Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού σχετίζεται άμεσα με τις ενέργειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, κ.α., οδηγώντας έτσι στην ταχεία και αποτελεσματική   αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων.

Σχετικά Αρχεία