Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος (Radar)

Κωδικός ΟΠΣ:
6002570
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Ταμείο:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός:
10998000 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
30/01/2024
Δικαιούχος:
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
16/09/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
15/10/2024
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια νέων συγχρόνων συστημάτων radar, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό και θα συντείνουν στην επέκταση του εθνικού δικτύου σταθμών μετεωρολογικών Radar στοχεύοντας στην βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.
Η προμήθεια αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος καταγραφής, έγκαιρης παρακολούθησης και πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, οδηγώντας έτσι στην ταχεία και αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων.