Προμήθεια συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Κωδικός ΟΠΣ:
6004562
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
1952307 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
23/01/2024
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
03/11/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
31/12/2025
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια επτά (7) προσδεδεμένων (Tethered) Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενσωματωμένων και ολοκληρωμένων επί οχημάτων 4×4 κατάλληλα διαμορφωμένων, τα οποία θα συνεισφέρουν στο όραμα του Πυροσβεστικού Σώματος και στον εκσυγχρονισμό του ώστε να εναρμονίζεται με τα νέα δεδομένα. Η ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία τους, το χαμηλό κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης, η εξοικονόμηση προσωπικού, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς εικόνας σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων και λήψεων αποφάσεων, καθιστούν τα ΣμηΕΑ ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσα πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.
Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Πράξη πρόκειται να συμβάλουν στην ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.