Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα

Κωδικός ΟΠΣ:
6000922
Έκδοση:
2.0
Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
99955800 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
12/05/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης:
19/10/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
17/06/2027
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των κατά τόπους Υπηρεσιών του με νέα και τεχνολογικά εξελιγμένα οχήματα και συνοδό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στοχεύοντας στη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος βελτιώνοντας την ετοιμότητα και τη δυνατότητα απόκρισής του. Ειδικότερα, πρόκειται για οχήματα και εξοπλισμό που είναι κατάλληλα για παρεμβάσεις τόσο πρόληψης όσο και καταστολής δασικών και λοιπών πυρκαγιών, για επεμβάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών από τους σεισμούς καθώς και για παροχή βοήθειας και διασωστικού έργου σε συμβάντα φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών σε όλη την επικράτεια της χώρας. Τέλος, δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή συνδρομής προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.