Υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προετοιμασία Πράξεων των δράσεων 4.1 και 4.2 του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”

Κωδικός ΟΠΣ:
6003807
Έκδοση:
1.0
Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
Ταμείο:
ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός:
74400 €
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης:
100 %
Ημερομηνία Ένταξης:
12/12/2023
Δικαιούχος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Αττική
Ημερομηνία Έναρξης:
15/12/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:
16/08/2024
Σύντομη περιγραφή πράξης:

Η Πράξη αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσδιορισμού λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών, που θα συμβάλουν στην προετοιμασία των Πράξεων «Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού» και «Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης» του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, καθώς και υποστήριξη κατά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας υλοποίησής τους.