Δράσεις Επικοινωνίας και Προβολής για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.1 Επικοινωνία και Προβολή
Κωδικός ΟΠΣ:
2266
Προϋπολογισμός:
1000000 €
Δικαιούχοι:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
31/07/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027 και των αποτελεσμάτων αυτού.