Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας Δικαιούχων του Προγράμματος ”Πολιτική Προστασία”

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.4 Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος
Κωδικός ΟΠΣ:
2071
Προϋπολογισμός:
150000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
28/08/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας δικαιούχων του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”.