Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΕΥΔ για τη διαχείριση του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.4 Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος
Κωδικός ΟΠΣ:
1950
Προϋπολογισμός:
520000 €
Δικαιούχοι:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
24/05/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για την αρτιότερη διαχείριση του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία”.