Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Πλωτά μέσα για τη μεταφορά και απομάκρυνση πολιτών

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
1401
Προϋπολογισμός:
7000000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
30/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
29/03/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Προμήθεια πλωτών μέσων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόκρισης στη διάσωση, εκκένωση και μεταφορά πληθυσμού δια θαλάσσης αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των φαινομένων θαλάσσιας ρύπανσης, συνεπεία φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.