Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
3827
Προϋπολογισμός:
24478918 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
20/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
31/01/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου με σκοπό τη συνδρομή στο έργο φορέων που εμπλέκονται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, τόσο προ της εκδήλωσης καταστροφών, όσο και μετά την έλευση ενός καταστροφικού γεγονότος.