Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
886
Προϋπολογισμός:
100000000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
22/02/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
30/06/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Προμήθεια νέων πυροσβεστικών οχημάτων που θα συμβάλλουν:
(α) στη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους έκτακτη ανάγκη, και
(β) στην ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

Σχετικά Αρχεία