Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και ΕΜΑΚ

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
4571
Προϋπολογισμός:
5100020 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
06/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
31/01/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την άμεση προστασία του προσωπικού κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.