Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οχημάτων Έργου – Μεταφερόμενα

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
5091
Προϋπολογισμός:
8.000000 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
23/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
22/12/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής χρηματοδοτήθηκαν προτάσεις  που αφορούν σε προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.

Σχετικά Αρχεία