Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου – Μεταφερόμενα

Προτεραιότητα:
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Κωδικός ΟΠΣ:
3957
Προϋπολογισμός:
10300000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
23/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
22/12/2023
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής προβλέπεται η μεταφορά Πράξεων της ΠΠ 2014-2020 στο Πρόγραμμα “Πολιτική Προστασία” 2021-2027 και αφορά σε προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.