Ψηφιακή Πλατφόρμα εκπαίδευσης προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και πληθυσμού

Προτεραιότητα:
4. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
Ειδικός Στόχος:
RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Δράση:
4.1 Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού
Κωδικός ΟΠΣ:
10194
Προϋπολογισμός:
19151789 €
Δικαιούχοι:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
24/05/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
30/09/2024
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά σε υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (σύγχρονου / ασύγχρονου) με χρήση σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών για χρήση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο για το προσωπικό του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΜΔΚΑΚ), όσο και του πληθυσμού ή/και συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.