Υποστήριξη της ΕΥΔ για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος”Πολιτική Προστασία” και των Πράξεων του

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
Κωδικός ΟΠΣ:
1946
Προϋπολογισμός:
427000 €
Δικαιούχοι:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
24/05/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, αξιολογήσεις, προμήθεια ή/και ανάπτυξη λογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διοίκηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος καθώς και στη διαχείριση καταγγελιών.