Υποστήριξη της ΕΥΔ για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος”Πολιτική Προστασία” και των Πράξεων του

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
Κωδικός ΟΠΣ:
1946
Προϋπολογισμός:
427000 €
Δικαιούχοι:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
24/05/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, αξιολογήσεις, προμήθεια ή/και ανάπτυξη λογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διοίκηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος καθώς και στη διαχείριση καταγγελιών.

Σχετικά Αρχεία