Υποστήριξη της ΕΥΔ για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” και των Πράξεων του

Προτεραιότητα:
5. Τεχνική Βοήθεια
Ειδικός Στόχος:
TA36(4). Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)
Δράση:
5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
Κωδικός ΟΠΣ:
2074
Προϋπολογισμός:
280000 €
Δικαιούχοι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή:
Όλη η Χώρα
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:
28/08/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
10/12/2027
Επικοινωνιακή περίληψη της πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, αξιολογήσεις και προμήθεια λογισμικών για την καλύτερη προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του Προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία